SRI VENKATESWARA PRATHISHTA DAY at SVT

shaanta-kaaram bhujaga-shayanam padma-naabham suresham
vishwa-dhaaram gagana-sadrisham megha-varanam shubhaangam.
lakshmi-kaantam kamala-nayanam yogi-bhi-dhyaana-agamyam
vande vishnum bhava-bhaya-haram sarva-lokaika- naatham”
 

Lord Sri Venkateswara’s Prathishta day is being celebrated with the performance of special poojas on Thursday 20th June 2024 at SVT.

Pooja Vidhanam will commence at 09.00 am, with Kalasa pooja, Pancha Suktha and Moola Manthra Homam followed by 10.30 am Abhishekams for Lord Sri Venkateswara, Sri Mahalakshmi and Sri Andal, followed by “Kalayana Utsavam” at 2pm.

Ritual Donations:

Abhishekam         
  • for Lord Venkateswarar – $101
  • for Sri Mahalakshmi       – $101  
  • for Sri Andal                       – $101
  • Homam                                – $101                
  • Kalyana Utsavam              – $151
  • Archana                                 – $20
Garland Donations:
  • Garland for Sri Venkateswarar – $220 
  • Garland for Sri Mahalakshmi   – $135
  • Garland for Sri Andal                  – $135
  • Garlands for Kalyana Utsavam– $80

Related Images: